Please enable javascript in your browser to view this site!

Fonde og legater 2019

Fonde og legater 2019.jpg

Danske legater og fonde

I Danmark findes mindst 15.000 fonde og legater, der giver økonomisk tilskud til en lang række formål. Fondenes formål spænder imellem alt lige fra legater til studerende, økonomisk støtte til almennyttige foreninger; forskning samt værdigt trængende enkeltpersoner. Fælles for mange af disse fonde er, at de har en unik ansøgningspraksis og et specifikt formål ofte for en særlig gruppe af mennesker.

Legatansøgere betegner det ofte som en jungle at finde rundt i, hvordan man ansøger legater. Dette kan skyldes flere forhold men især at de danske fonde er selvejende institutioner, som internt i egen bestyrelse beslutter, hvordan og på hvilket tidspunkt af året fonden modtager legatansøgninger. Hvordan man ansøger fonden er derfor betinget af, hvilken fond der er tale om.

Indholdsfortegnelse

Eksempel på legatansøgning - hvilke ansøgningsmetoder findes?

Der findes nogle hyppige ansøgningsmetoder, som ansøgere ofte vil støde på i forbindelse med søgning af fonde og legater. Følgende er ikke en fuldkommen oversigt men kendetegner de hyppigste ansøgningsmetoder.

 • Online ansøgningssystemer hvor man kan ansøge fonden elektronisk. Et eksempel på dette er Otto Mønsted Fond

 • Ansøgningsskemaer som kan downloades på fondens egen hjemmeside, ofte i Word eller PDF-format - til tider excel - og efterfølgende indsendes via post eller på e-mail

 • Ansøgningsskemaer som tilsendes af fonden mod indsendelse af en frankeret svarkuvert, hvorefter fonden kan ansøges via post

 • Fonde og legater der ikke anvender et ansøgningsskema, hvor der ansøges enten via almindelig post eller e-mail

fondssøgning.jpg

Hvordan kommer man igang med at søge legater og fonde?

Først skal der udarbejdes en legatliste baseret på en gennemarbejdet analyse af dig som ansøger efterfulgt af en omfattende søgning efter relevante støttemuligheder i fondssektoren. Hos Fundraising.how er vi specialister i at skræddersy legatlister til både studerende, foreninger og virksomheder.

Vi ved derfor at det kan forekomme uoverskueligt at lokalisere de relevante legater. Herunder har vi derfor forsøgt at give et overblik over nogle essentielle informationer om fondene, du som ansøger er nødt til at afdække inden du starter med at søge fondene.

Dertil er det vigtigt, at arbejde ud fra opdaterede informationer om fondene, da fonde og legater løbende ændrer ansøgningspraksis, adresser og fundatser (støtteområder).

Du skal blandt andet kende til følgende informationer, som disse senest blev meddelt af fonden angående den gældende ansøgningspraksis:

 • Fondens ansøgningsfrist

 • Fondens fulde navn

 • Fondens formål og procedure, herunder alt ansøgningsformalia

 • En analyse af hvordan du kan kvalificere dig til det enkelte legat

 • Information om ansøgningsskema og obligatoriske bilag

 • Information om metoden for ansøgningen, fx postadresser, e-mailadresser eller links til elektroniske ansøgningssystemer

 • Eventuelle nødvendige kontaktoplysninger til fonden

Budget til fondsansøgning - Hvordan udarbejdes et budget?

Budget til legatansøgning.png

Et af de helt centrale bilag til en legatansøgning, som også ofte giver anledning til spørgsmål blandt legatansøgere, er budgettet. Budgettet er det, der fortæller fondene, hvor meget du mangler, og til hvilke aktiviteter og posteringer du ansøger om støtte. Budgettet har derfor også direkte indflydelse på, hvor meget du kan modtage i legatstøtte.

Et gennemarbejdet budget er med andre ord helt essentielt for succesfuld fundraising.

Fonde og legater til virksomheder giver ofte støtte til etableringsomkostninger men ikke til driftsomkostninger. Det er derfor værd at overveje en projektorienteret legatansøgning for din virksomhed.

For studerende støtter fondene som udgangspunkt alle omkostninger som er enten direkte eller indirekte relevante for dit studium / ophold, herunder eksempelvis flybilletter, tuition fee, boligomkostninger, visum, transport til og fra uddannelsesstedet mm.

I henhold til budgettets indhold, så sørg derfor for at vedlægge alle posteringer som er relevante for netop dig herunder eksempelvis visum, sprogtest og studiegebyrer.

I Premiumpakken for studerende rådgiver vi helt konkret i opsætning af budgettet, samt hvordan man undgår de mange faldgruber. Indsend en studieformular allerede i dag, og så står vi klar til at hjælpe dig med alt fra A-Z!

Fonde og legater til studerende

Det kan blive afgørende at igangsætte processen i god tid. Des før du starter, des mere tid vil du have til at udarbejde en god fondsansøgning, fremskaffe bilag samt søge målrettede legater. Hertil går der som regel omkring 1-4 måneder før fondene har behandlet din ansøgning om støtte, og af den grund kan en tidlig start på forløbet være afgørende for et godt resultat.

Så uanset om der er tale om legatsøgning til en kandidat i USA eller et udlandsophold i England eller noget tredje, så kom endelig i gang med legatsøgningen i så god tid som muligt, eftersom du som ansøger dermed opnår de bedste forudsætninger for støtte fra fondene.

fonde-til-studerende.jpg

Mange studerende som søger legater finder fondenes retningslinjer og formål (fundatser) svære at forstå. Lad os tage Nordea Fonden som et eksempel.

Nordea Fonden

I skrivende stund henvender Nordea Fonden sig til professionsbachelorstuderende samt kandidatstuderende i udlandet, og har to ansøgningsfrister, henholdsvis den 15. april og 15. oktober. Fonden har i de seneste år ændret deadline, og vi anbefaler derfor, at der også for denne fond holdes et vågent øje med deadline, så ansøgningsfristen ikke bliver forbigået.

Når du planlægger din legatansøgning til Nordea Fonden, så skal du som ansøger også være opmærksom på, at ansøgningssystemet først åbner 30 dage før fristerne, og at udlandsopholdet ikke må være afsluttet før ansøgningsfristen.

For studerende som studerer udenlands som led i danske kandidatuddannelser skal opholdet have en varighed på minimum 12 uger og give mindst 15 ECTS-point i merit per semester. For studerende som søger legatet til hele kandidatuddannelser i udlandet skal opholdet vare mindst ét år.

For samtlige kandidatstuderende gælder det, at du skal være færdiguddannet bachelor men ikke må have afsluttet en kandidatgrad. Dertil er gruppen af MBA-studerende helt ekskluderet samt tidligere modtagere af legatet. Der findes en række yderligere krav til legatet, men dette eksempel afspejler blot den kompleksitet som gælder for næsten hver enkelt studiefonds retningslinjer og formål.

Andre studiefonde:

Fonde og legater til iværksættere

I artiklen legater og tilskud til iværksættere gennemgås grundelementerne omkring legater til iværksætteri. Disse kan være en ekstra mulighed for at modtage økonomiske tilskud i startfasen. Der findes mange forskellige typer af fonde i feltet hvoraf nogle er meget synlige eksempelvis InnoBooster, alt i mens andre legater for iværksættere er mindre synlige. Dette er dog ikke ensbetydende med, at mindre synlige fonde ikke har kapital og mulighed for at yde betragtelige tilsagn til iværksættere. Dertil findes nogle større EU-fonde, hvor ansøgningsarbejdet er mere omfattende fx Horizon 2020-programmet.

Fonde og legater til værdigt trængende

Artiklen Legater for værdigt trængende. Hvordan søger man? er for dig, der ønsker indsigt i legatsøgning til værdigt trængende, herunder eksempelvis sygdomsramte eller økonomisk betrængte. Artiklen giver en grundig introduktion til opbygningen af en legatansøgning med fokus på emner såsom budgettet og andre bilag for denne målgruppe.

Fonde og legater til kunstnere

Artiklen Fonde og legater til kunst og kultur er for dig, der ønsker indsigt i legatsøgning til kunst og kultur. Artiklen redegøre for vigtigheden af, at afklare dit kunstneriske og kulturelle område idet kunstfonde dækker en lang række forskellige områder. Når du som kunstner eller kulturaktør skal finde og søge legater, så er det væsentligt at kende til den terminologi som anvendes af fondene. Alt dette og meget mere kan du lære om i artiklen.

Fonde og legater til almennyttige foreninger

Artiklen legater og tilskud til foreninger er for dig, der ønsker indsigt i økonomiske tilskud til foreninger og organisationer. Artiklen indeholder eksempler på hvordan man foretager fondsresearch efter fonde for foreninger. Eksempler på fonde målrettet foreninger tilvejebringes også i artiklen.

Der findes uhyre mange legater i denne kategori. Eksempelvis

Fonde og legater til forskere

Vi skrev forrige år om at fonde og legater til forskning prioriteres meget højt af fondene. For forskere og færdiguddannede findes der en lang række muligheder, idet forskning og uddannelse er et område som i mange år har modtaget mest støtte fra den danske fondssektor. Der findes mange forskellige typer af ansøgere i dette felt, alt lige personer der søger legater som ph.d. studerende, til færdiguddannede forskere; lægevidenskabelige forskere og meget andet.

Hos Fundraising.how har vi kendskab til legater til enkeltpersoner på helt op til DKK 75.000 per person i denne kategori alt imens forskningsgrupper på universiteter og lignende kan modtage bevillinger på flere millioner til det rette projekt.

Ofte stillede spørgsmål

+ Hvad med SU til studier i udlandet?

Som led i legater til uddannelser, er det fondenes forventning, at der vedlægges et grundigt udarbejdet budget som bl.a. redegøre for indkomst i SU. Mange studerende oplever at dette spørgsmål kan være svært at redegøre for, idet der kan være sagsbehandling forbundet med godkendelse af SU til studier i udlandet. Udvekslingsstuderende medtager ofte den danske SU til udlandet uden at skulle ansøge herom. Men for hele bachelor- og kandidatuddannelser i udlandet og lignende bør du som legatansøger opnå klarhed over din SU-status. SU Styrelsen har en oversigt over alle godkendte uddannelser i Fast Track-listen

+ Skal man betale Skat af legater til studier og uddannelse?

For studerende kan det anbefales at undersøge ligningsloven eftersom studielegater kan være indkomstskattefri, jf. ligningslovens § 7 K. SKATs vejledning kan hjælpe med at besvare spørgsmål til de skattemæssige regler for netop dig.

Der gælder forskellige regler når det kommer til skat af legater. De skattemæssige regler for modtagere af legater variere afhængigt af formålet hvortil legatbevillingen er givet. Denne sektion beskriver nogle af disse.

Det kan eksempelvis nævnes, at studierejselegater under visse forudsætninger kan bevilliges skattefrit. Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet.

Hvis du er modtager af et legat til studier i udlandet så kan du blive klogere på de skattemæssige konsekvenser via dine personlige skatteoplysninger på SKATs hjemmeside. Her kan du læse om dine egne lønoplysninger fra det pågældende indkomstår hvor legatet blev bevilget samt hvorvidt legatet er blevet indberettet af fonden som B-indkomst eller en skattefri uddeling.

+ Hvad med skat af legater til sociale og sygdomsbekæmpende formål?

Danske Fonde, stiftelser, foreninger med videre, der aktivt bevilger økonomisk støtte i form af legater til enkeltpersoner med socialt, sygdomsbekæmpende og/eller sygdomsforebyggende formål, kan blive godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22, så modtagerne ikke beskattes af legatuddelingerne. Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er et eksempel på en forening som er godkendt til at tildele et legat skattefrit jf. ligningslovens § 7, nr. 22 inden for disse formål. For yderligere information læs evt. reglerne omkring godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22 på Skats hjemmeside.

+ Forslag til næste spørgsmål?

Send os gerne forslag til flere spørgsmål som kunne være relevante her.

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!