Please enable javascript in your browser to view this site!

Hvad er legater?

Legatmodtager - Jakob Gaard

Et legat er en pengegave, som kan uddeles til et eller flere fastdefinerede formål. Selve uddelingen af legater foretages hovedsageligt af fonde, og dette sker med udgangspunkt i fondens uddelingspolitik. Disse uddelingspolitikker står nedskrevet i fondenes fundatser (stiftelsesdokumentet), som danner rammerne for, hvilke projekter, personer, foreninger eller virksomheder, der ydes støtte til.

Første skridt i forbindelse med ansøgningen af legater er at nærlæse fondenes fundatser, idet du som ansøger anvender egen såvel som fondenes tid forgæves, hvis det konkrete projekt ligger uden for rammerne af uddelingspolitikken. Identificeres der derimod en fond, hvor det vurderes, at projektet lever op til kravene opstillet i fundatsen, så er det blot at indsende en ansøgning i overensstemmelse med de af fonden opstillede formaliakrav. Herefter er det op til fondenes bestyrelser at vurdere din ansøgning. Evalueringsprocessen tager typisk alt mellem 3-6 måneder fra ansøgningen modtages, til bestyrelsens afgørelse foreligger.

Hvorfor er legater relevante for dit projekt?

Legater er relevante i det omfang, at der er tale om en pengegave uden krav om tilbagebetaling, hvilket kan gøre det attraktivt at undersøge relevante støttemuligheder i fondssektoren. Upåagtet af din alder, dit projekt eller din erhvervs- eller studiemæssige situation, vil der næsten altid forefindes et eller flere legater, som tilgodeser netop det formål, du ønsker at søge støtte til.

Der findes i Danmark op mod 15.000 fonde, og disse fonde uddeler legater til alt lige fra blinde og svagtseende, dyrevelfærd, sportsforeninger, uddannelsessøgende, værdigt trængende, etablering af virksomhed mm. Med andre ord: Hvis du kan optænke et støtteværdigt og samfundsrelevant formål, så er det sandsynligt, at der findes legater, som uddeles til netop dette formål.

Blandt de oftest støttede formål findes der blandt andet: Legater til foreninger, virksomheder, studerende og værdigt trængende.

Hvilke faldgruber forefindes der ifm. legatsøgning?

Selvom det lyder simpelt, så er det absolut blandt de mest essentielle forhold at formaliakrav, ansøgningsfrister og ansøgningskriterierne overholdes. På årlig basis kasseres en stor mængde legatansøgninger netop grundet manglende overholdelse af de formelle krav. Når der ansøges om støtte fra legater og fonde, er det derfor af afgørende vigtighed, at kravene opretholdes, således at et teknisk afslag undgås. Et givent projekt kan være nok så støtteværdigt, men hvis ikke formaliakravene tilgodeses, så vil projektet med stor sandsynlighed opleve et afslag.

Det er almen praksis i fondssektoren, at store dele af ansøgningerne postfremsendes til fondene, hvorfor det også er vigtigt at afsende ansøgningen i god tid op til deadline. Hvis en fond har deadline den 1. marts, og ansøgningen først fremkommer den 2. marts, så vil projektet ikke blive taget i betragtning.

Skal der betales SKAT af legater?

De skattemæssige konsekvenser for legatmodtagere kan variere afhængigt af størrelsen på bevillingen såvel som formålet, hvortil bevillingen er givet. Det kan eksempelvis nævnes, at studierejselegater under visse forudsætninger kan bevilliges skattefrit.

Hvis du som legatmodtager har spørgsmål til de skattemæssige konsekvenser for netop dig, så anbefales det, at du kontakter de lokale skattemyndigheder.
Ønsker du dertil at modtage en vurdering af netop dit projekts muligheder, så kan vi kontaktes her.