Please enable javascript in your browser to view this site!

Vad är ett stipendium?

Ett stipendium är en pengagåva som kan tilldelas till ett eller flera fasta ändamål. Den faktiska fördelningen av bidrag sker huvudsakligen genom fonder, baserad på fondens bestämmelser om vilket mål man har med stipendierna. Målet skrivs ned i fondens stadgar som beskriver vilka projekt, personer, föreningar eller företag som beviljas stöd.

Det första steget när du skall söka stipendium är att läsa stipendiets syfte, eftersom du som sökande använder såväl din egen som fondens tid förgäves om ditt behov ligger utanför syftet. Om du däremot finner en fond där ändamålet uppfyller kraven i fonden, så kan du skicka in en ansökan i enlighet med de formaliteter som fonden kräver.

Då är det upp till fondens ledning att bedöma din ansökan. Utvärderingsprocessen tar vanligtvis någonstans mellan 3-6 månader från mottagandet av ansökan tills styrelsens beslut är tillgängligt.

Varför är stipendier relevanta för ditt projekt?

Stipendier är en pengagåva utan krav på återbetalning, vilket gör det attraktivt att undersöka om det finns relevanta möjligheter att få stöd till sina studier. Det finns 25,000 stiftelser i Sverige, och dessa medel fördelar stipendier till allt från blinda och svagsynta, djurs välfärd, idrottsföreningar, studenter, etablering av verksamhet etc. Med andra ord, om du har ett relevant ändamål, är det troligt att det finns stipendier för just detta.

Några av de vanligaste stöttade ändamålen är: Stipendium till föreningar, företag, studenter och ansökare som av olika orsaker har behov av stöd.

Vilka fallgropar finns i förbindelse med att söka stipendium?

Även om det låter enkelt, är det absolut väsentlig att formaliteter, ansöknings-frister och tillämpningskriterier följs. På årsbasis kasseras en stor mängd ansökningar på grund av bristande överensstämmelse med de formella kraven. Vid ansökan om stöd från stipendier och stiftelser är det därför avgörande att kraven upprätthålls för att undvika avslag på grund av formaliafel. En ansökan kan tillfredsställa kraven, men om formaliteterna inte uppfylls kommer ansökan att avvisas.

Då fonderna ofta kräver att ansökningarna skickas via posten, så det är också viktigt att skicka ansökan i god tid före tidsfristen. Om en fond har frist den 1 mars, och ansökan kommer till fonden den 2 mars kommer den inte i betraktning.

Ska det betalas skatt på stipendier?

Skatteeffekterna för stödmottagarna kan variera beroende på bidragets storlek och det ändamål som det beviljas för. Till exempel kan stipendier för studieresor under vissa förutsättningar vara skattefria. Om du som betalningsmottagare har frågor om skattekonsekvenserna för dig, rekommenderar vi att du kontaktar de lokala skattemyndigheterna. Om du vill få en bedömning av dina möjligheter att få stipendium så kan du kontakta oss.