Please enable javascript in your browser to view this site!

Sådan søger du legater som ph.d. studerende

Legater til ph.d. studerende.jpg

Som kommende eller nuværende ph.d.-studerende vil du imødegå en række forsknings- og studiemæssige udgifter og aktiviteter, hvorfor du med fordel kan afdække dine muligheder for at søge legater til dit ph.d.-studium og den dertilhørende forskning, idet der i Danmark findes en lang række relevante fonde for ph.d.-studerende.

I fonds- og legatmæssig sammenhæng er det tilsvarende vigtigt at være opmærksom på, at det også er muligt at søge fonde og legater til en ph.d. i udlandet, idet en række fonde specifikt uddeler rejselegater og stipendier til ph.d.-studerende der søger dygtiggørelse i udlandet. 

Upåagtet af om du som ph.d.-studerende tager din grad indenlands eller på en udenlandsk institution, da er fondene opmærksomme på, at der i Danmark er praksis for, at den ph.d.-studerende skal “deltage i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.” (Ph.d.-bekendtgørelsen, §7, stk. 2), hvorfor mange af de relevante fonde i Danmark aktivt tager højde herfor samt angiver, at der også uddeles rejselegater til ph.d.-studerende, der ønsker at studere i udlandet som led i deres uddannelse. I forlængelse heraf støttes der meget ofte også hele uddannelser i udlandet på dette niveau.

Idet et ph.d.-studium befinder sig på det højeste niveau for livslang læring (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2017), hvor der tillige udøves praktisk og videnskabelig forskning, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der i den danske fondssektor forefindes en lang række konkrete støttemuligheder i form af fonde, der specifikt uddeler legater til ph.d.- studerende samt fonde der understøtter forskningsmæssige aktiviteter inden for en lang række fagområder.

Hermed følger nogle gode råd, som kan give dig indblik i dine muligheder, når du arbejder med legatsøgning som ph.d.-studerende, hvad end dette relaterer sig til studier i ind- eller udland.

1. Du er både studerende og forsker

I mange fondes øjne vil du være at betragte som både forsker og studerende, hvilket i fondssektoren giver anledning til en lang række muligheder, da der både forefindes fonde målrettet dit studieniveau, såvel som fonde der yder støtte til forskning af forskelligartet karakter. Du skal derfor søge fonde og legater både som studerende såvel som forsker, idet fondene i Danmark meget ofte anvender forskelligartede betegnelser i deres fundatser (formål). 

I visse tilfælde vil det fremgå eksplicit, at fonden uddeler forskningslegater til ph.d.-studerende, hvor der i andre tilfælde kan være tale om fonde, der blot angiver, at de uddeler legater til studerende, som har opnået en bachelorgrad eller tilsvarende. I begge tilfælde kan der dog være tale om en relevant fond, hvorfor man som ph.d.-studerende skal være særligt opmærksom på disse sondringer i mellem studier og forskning, idet begge vinkler kan give anledning til identifikation af relevante fonde og legater.

2. Søg legater indenfor dit videnskabelige område

I henhold til forskning har mange fonde ofte særlige og afgrænsede interesseområder, der opstiller rammerne for, hvad de konkret yder støtte til, hvad end det er sundhedsvidenskab, ingeniørvidenskab, handel eller noget helt fjerde. Det er derfor vigtigt, at du identificerer dit videnskabelige område ifb.m. legatsøgning til din ph.d.

Når det primære videnskabelige område er identificeret, kan det tilsvarende være relevant at indsnævre legatsøgningen yderligere til også at omhandle det specifikke forskningsområde for din ph.d. Især inden for sundhedsvidenskab er dette særligt relevant, idet mange fonde specifikt tildeler legater og ph.d.-stipendier til forskning indenfor et bestemt forskningsområde.

3. Søg støtte til finansiering af de uddannelsesmæssige omkostninger til din ph.d.-uddannelse

Der findes legater til både ph.d.-ophold i udlandet som led i en dansk ph.d.-uddannelse samt legater til hele ph.d.-uddannelser i udlandet. Når du søger legater til din ph.d.-uddannelse i ind- eller udland, skal du være opmærksom på at søge legater til dine uddannelsesmæssige udgifter, der er nødvendige for at færdiggøre dit ph.d.-studium. Hertil afgrænser visse fonde sig til at yde legater til ph.d.-studier i udlandet, mens andre fonde ikke opstiller rammer for, hvor du vælger at læse i henhold til modtagelse af fondens legat.

4. Husk en lægmandsbeskrivelse af projektet

Hovedparten af fondenes bestyrelser består af advokater, jurister og erhvervsfolk, og som højt specialiseret ph.d.-studerende er det derfor vigtigt at overveje, i hvilket sprog du skriver din legatansøgning. Som legatansøger ønsker du naturligvis at sikre fondenes forståelse for dit projekt, og på den baggrund er det meget vigtigt, at du i din legatansøgning også formår at involvere og skabe forståelse blandt personer uden faglig ekspertise i dit forskningsområde. 

Tekniske beskrivelser kan selvfølgelig være en nødvendighed, men i sådanne tilfælde anbefales det, at du vedlægger din legatansøgning en lægmandsbeskrivelse, hvilket er en enkel og letforståelig beskrivelse af projektet.

Hos Fundraising.how har vi med sucess bistået ph.d.-studerende i forbindelse med deres legatansøgninger, og vi står tilsvarende klar til at hjælpe dig. Indsend en legatsøgnings formular i dag for en uforpligtende vurdering af din sag.

Kilder:
Undervisnings- og Forskningsministeriet. (2017). Typer af uddannelsesbeviser og grader i kvalifikationsrammen. Tilgået 30. november 2017 på
https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/typer/hardtableview

Retsinformation. (2017). Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen). Tilgået 30. november 2017 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152430#Kap3

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!